Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Добредојдовте на програмата за е-учење на Балканската Регионална мрежа за владеење на правото.

За да влезете во програма, треба да се регистрирате. Образецот за регистрација е на веб страната на BRRLN www.brrln.org, или едноставно одете на „register“. Програмата ги користи истото корисничко име и лозинката како и на веб страната на BRRLN, и ако сте веќе регистрирани на веб страната користете ги истите параметри за да се најавите.

За дополнителни информации пишете на е-маил intern@abaroli.mk или потешкотии со системот, или на телефон ++389 2 3110 081.

Dobrodošli u program e-učenja Balkanske mreže za vladavinu prava (BRRLN e-učenje).

Da bi ušli u program, potrebno je registrirati se. Obrazac za registraciju možete naći na internet stranici BRRLN www.brrln.org, ili jednostavno idite na „register“.  Program koristi isto korisničko ime i lozinku kao i za sam sajt BRRLN, ako ste već registrovani na sajtu BRRLN upotrebite iste parametri da bi ste se najavili.

Za dopunske informacije ili za poteškoće sa sistemom obratite se na adresu intern@abaroli.mk ili preko telefona ++389 2 3110 081.

Mirëseerdhët në programin për e-mësim të Rrjetit Rajonal Ballkanik për shtetin e së drejtës (e-mësimi i RRBSHD)


Që të kyçeni në program duhet të regjistroheni. Formulari i regjistrimit gjendet në web-faqen e RRBSHD-së www.brrln.org, ose thjesht shkoni në  „register“. Programi shfrytëzon emrin dhe fjalëkalimin e njëjtë  si të web-faqes së BRRLN, nëse tashmë jeni regjistruar në web-faqen shfrytëzoni parametrat e njëjtë për tu kyçur.

Për informata shtesë ju lutem apo për vështirësi me sistemin, dërgoni e-mail në adresën intern@abaroli.mk, apo në telefon ++389 2 3110 081.