Добредојдовте на програмата за е-учење на Балканската Регионална мрежа за владеење на правото.

За да влезете во програма, треба да се регистрирате. Образецот за регистрација е на веб страната на BRRLN www.brrln.org, или едноставно одете на „register“. Програмата ги користи истото корисничко име и лозинката како и на веб страната на BRRLN, и ако сте веќе регистрирани на веб страната користете ги истите параметри за да се најавите.

Dobrodošli u program e-učenja Balkanske mreže za vladavinu prava (BRRLN e-učenje).

Da bi ušli u program, potrebno je registrirati se. Obrazac za registraciju možete naći na internet stranici BRRLN www.brrln.org, ili jednostavno idite na „register“.  Program koristi isto korisničko ime i lozinku kao i za sam sajt BRRLN, ako ste već registrovani na sajtu BRRLN upotrebite iste parametri da bi ste se najavili.

Mirëseerdhët në programin për e-mësim të Rrjetit Rajonal Ballkanik për shtetin e së drejtës (e-mësimi i RRBSHD)

Që të kyçeni në program duhet të regjistroheni. Formulari i regjistrimit gjendet në web-faqen e RRBSHD-së www.brrln.org, ose thjesht shkoni në  „register“. Programi shfrytëzon emrin dhe fjalëkalimin e njëjtë  si të web-faqes së BRRLN, nëse tashmë jeni regjistruar në web-faqen shfrytëzoni parametrat e njëjtë për tu kyçur.